ANUNŢ Primăria Oraşului Petrila

681
de Ziarul Vaii Jiului

Primăria Oraşului Petrila, prin Compartimentul Corp Control Comercial şi Autorizare Transport Public Local, va procedura la atribuirea şi eliberare unui număr de 41 autorizații taxi, autorizațiile sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport public în regim de taxi pe raza teritorială a oraşului Petrila.
Autorizaţiile taxi vor avea următoarele numere de atribuire: 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13/5, 13/6, 13/8, 13/9, 13/10, 14, 17, 19, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 77, 78, 81, 83, 89.
În acest scop persoanele fizice autorizate sau opera­torii de transport interesaţi vor depune o cerere şi docu­mentele necesare la Registratura Primăriei oraşului Petrila, până la data de 25.05.2018, orele 16:00.
Documentele necesare pentru participarea la procedura de atribuire sunt următoarele:
– Dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv: copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, pentru transportatorul persoană juridică sau întreprindere familială;
– Dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv: cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să că acesta: nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială; nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţă rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului;
– Avizul medico–psihologic care atestă că persoana desem­nată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei;
– Cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este opera­tor economic;
– Declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;
– Dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respe­c­tiv: declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura activitatea de taxi, spaţii deţinute în proprietate sau prin contracte de închiriere; declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing;
– Cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizaţie de transport, stabilit prin prezenta lege;
– Copie de pe Certificatul de înregistrare la registrul comer­ţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, asociaţie familială autorizată sau persoană juridică, după caz;
– Copie de pe certificatul de agreare pentru utilizarea autovehiculului în regim de taxi eliberat de R.A.R.;
– Copie de pe certificatul de înmatriculare, carnet de identitate ale autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing şi talonul anexă la certificatul de înmatriculare, cu inspecţia tehnică periodică valabilă;
– Copie de pe poliţa de asigurare a pasagerilor şi a bagajelor pentru riscurile acestora;
– Autorizaţia de transport.
Documentele cu privire la criteriile de departajare şi punctajul acordat, data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi, data anunţării rezultatului atribuirii cât şi lista solicitanţilor înscrişi în lista de aşteptare vor fi afişate la afişierul instituţiei noastre.
Alte informaţii referitoare la documentele necesare participării la obţinerea autorizaţiilor taxi se obţin la sediul Primăriei Oraşului Petrila, respectiv la Compartimentul Corp Control Comercial şi Autorizare Transport Public.

PRIMAR
JURCA VASILE

Comenteaza

Comenteaza