Primăria Petrila face publice concluziile controlului privind parcul din Petrila, canalizarea din Cimpa şi repartizarea fondurilor de la guvern.

284

III. CONCLUZII
III.1 Despre exercitarea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu constând în efectuarea unor plăti neprevăzute în proiectul „Parc de recreere pentru tineri şi vârstnici – Petrila” de către reprezentanţii Primăriei Oraşului Petrila
A. Pentru realizarea proiectului „Parc de recreere pentru tineri şi vârstnici – Petrila”, Consiliul local al oraşului Petrila a depus la Administraţia Fondului pentru Mediu Cererea de finanţare nerambursabilă nr. 11312/25.08.2008, prin care a solicitat finanţare nerambursabilă în sumă de 1.500.000,00 RON.
B. Amenajarea parcului urma să fie realizată după decopertarea aleilor existente, nivelarea terenului, desfacerea tribunei şi a gardului de beton. Demolarea tribunei stadionului şi a împrejmuirii existente a fost executată fără existenţa autorizaţiei de demolare, cu încălcarea dispoziţiilor legale.
C. Reprezentanţii Primăriei Oraşului Petrila şi-au exercitat în mod defectuos atribuţiile de serviciu, constând în achiziţionarea unor aparate de fitness de exterior care nu erau prevăzute în categoria cheltuielilor eligibile cuprinse în Anexa nr. 1 a contractului pentru finanţare nerambursabilă nr. 614/N/25.05.2010 încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu şi de a solicita şi obţine rambursarea cheltuielilor efectuate pentru achiziţia aparatelor de fitness de exterior.
Pe de altă parte, reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu au aprobat decontarea din bugetul Fondului pentru Mediu a sumei de 40.903,14 RON, în condiţiile în care cheltuielile privind aparatele de fitness de exterior nu erau prevăzute ca fiind eligibile.
Astfel, bugetul Fondului pentru Mediu a fost prejudiciat cu suma de 40.903,14 RON.
D. Valoarea totală a investiţiei a fost în cuantum de 2.300.376,94 RON, sumă compusă din suma de 1.500.000,00 RON care a fost asigurată de la bugetul de stat, pentru lucrările de construire şi suma de 800.376,94 RON, care a fost utilizată de la bugetul local.
E. În Nota justificativă înregistrată la Primăria Oraşului Petrila sub nr. 13819/14.05.2013, reprezentanţii primăriei au precizat că intabularea obiectivului de investiţii „Parc de recreere pentru tineri şi vârstnici – Petrila” nu a fost finalizată, din lipsă de resurse financiare.
III.2. Despre implementarea ineficientă a proiectului „Canalizarea apelor menajere Cimpa”
A. În cadrul acţiunii de control, în legătură cu proiectul „Canalizarea apelor menajere Cimpa”, finanţat în baza dispoziţiilor O.G. nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, cu modificările şi completările ulterioare, s-au constatat următoarele:
– În Certificatul de urbanism nr. 111/9/7516/21.08.2006 nu s-a specificat procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare al acestuia şi dimensiunile minime şi maxime ale parcelelor;
– Pentru realizarea proiectului nu a fost emis certificat de urbanism privind amplasamentul final al staţiei de epurare;
– La data emiterii Autorizaţiei de construire nr. 32/8/4894/26.04.2007, acordul de mediu nu era obţinut;
– Lucrările au fost iniţiate fără a fi emis Avizul de gospodărire a apelor;
– În perioada 25.04.2008-05.02.2009, lucrările pentru proiectul „Canalizarea apelor menajere Cimpa” au fost executate fără a fi emisă/prelungită autorizaţia de construire.
– Contractul de lucrări nr. 61/134/21.08.2007 a fost încheiat între Consiliul local al oraşului Petrila şi societatea Masa Adrigela S.R.L. pentru o perioadă de 48 luni, cu încălcarea prevederilor legale.
B. În documentele transmise Corpului de control al primului-ministru, nu au fost identificate înscrisuri depuse de către reprezentanţii Primăriei Oraşului Petrila privind finanţarea cu suma suplimentară de 1.499.698,60 RON, reprezentând diferenţa dintre suma totală alocată de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectului şi suma aprobată prin cererea de finanţare.
Au rezultat indicii privind acordarea finanţării cu 1.499.698,60 RON mai mare decât s-a solicitat prin cererea de finanţare.
C. În cadrul proiectului au fost înlocuite două tipuri de instalaţii, nefiind respectate prevederile avizului de gospodărire a apelor, acordului de mediu şi ale proiectului tehnic, existând riscul ca la punerea în funcţiune a staţiei de epurare să nu se obţină autorizaţia de gospodărire a apelor şi, prin urmare, staţia de epurare să nu poată fi exploatată, iar investiţia să nu îşi atingă scopul pentru care a fost realizată.
D. Deşi suma totală utilizată de către Primăria Oraşului Petrila, în perioada 2006 – 2011, de la bugetul de stat şi de la bugetul local, pentru investiţia „Canalizarea apelor menajere Cimpa”, a fost de 5.176.248,37 RON, la data efectuării controlului, obiectivul „Canalizarea apelor menajere Cimpa” nu era funcţional.

III.3.    Despre repartizarea aleatorie a sumelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului
A. Din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, Oraşului Petrila, judeţul Hunedoara i s-a alocat suma de 100.000,00 RON, pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere Cămin cultural, sat Jieţ oraşul Petrila, judeţul Hunedoara”, fără a avea la bază criterii clar definite cu privire la stabilirea cuantumului sumei.
B. În perioada 01.01.2009-31.12.2012, Primăriei Oraşului Petrila i-a fost repartizată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului suma totală de 1.550.000,00 RON, care a fost utilizată în totalitate.
Alocarea sumelor s-a efectuat fără a se prezenta criteriile care au stat la baza procedurii de repartizare.
***
Prezentul raport de control nu constituie un act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Raportul de control reprezintă act de informare a primului-ministru şi de sesizare a organelor de urmărire penală competente, în legătură cu posibile fapte de natură penală, ca formă de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de lege în sarcina organelor de control.
Potrivit dispoziţiilor art. 214 din Codul de procedură penală, organele de control au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală competente, în vederea efectuării de cercetări cu privire la infracţiunile care constituie încălcări ale dispoziţiilor a căror respectare o controlează.
Prin urmare, Corpul de control al primului-ministru, ca organ cu atribuţii de control, va sesiza organele de urmărire penală, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind operaţiunile sau actele ilicite în legătură cu care au rezultat indicii de săvârşire a unor posibile fapte care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, urmând ca organul de urmărire penală, sau după caz, instanţa de judecată să hotărască asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunilor şi asupra vinovăţiei.
Punct de vedere cu privire la Raportul de control privind verificările efectuate la autorităţile administraţiei publice locale ale oraşului Petrila, judeţul Hunedoara

Obiectivul nr. 1 al controlului:
“Parc de recreere pentru tineri şi vârstnici-Petrila”, proiect finanţat în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

A. Autorizarea lucrărilor

Lucrările de demolare pentru care nu s-a emis autorizaţie de  desfiinţare fac referire la demolarea tribunei şi a împrejmuirii existente, au fost prevăzute în proiectul de bază care a fost autorizat prin Autorizaţia de construire nr. 75/8/6727 din 28.05.2010 şi se regăsesc în listele de cantităţi.

B. Încheierea şi executarea contractului de lucrări

Referitor la acuzaţia că din bugetul Fondului de Mediu a fost plătit necuvenit suma de 40.903,14 lei  cu OP nr. 935/5.09.2011 reprezentând aparatura fitness pentru “Parcul de recreere tineri şi vârstnici” facem următoarele precizări:

l În fapt, suma de 40.903,14 lei reprezintă contravaloarea unor lucrări eligibile prevăzute în oferta şi contractul de lucrări executate de SC CALIDUM SRL şi recepţionate de comisia de recepţie. Această suma face parte din factura nr.  274/21.06.2011 în valoare de 1.127.943,34 lei.
Suma de 40.903,14 a fost plătită cu OP 935/ 05.09.2011 către SC MANDY CONSTRUCT SRL care a devenit creditor al Primăriei Petrila în urma contractelor de cesiune de creanţă, pe care le-a încheiat cu SC Calidum SRL, SC Multiserv Decor şi SC Diacostampet SRL ca urmare a cumpărării de către acestea a unor aparate fitness.
Primăria oraşului Petrila nu a cumpărat aparate fitness ci cele trei societăţi (SC Calidum SRL, SC Multiserv Decor şi SC Diacostampet SRL) le-au donat Parcului de recreere pentru tineri şi vârstnici.

C. Referitor la intabularea obiectivului ”Parc de recreere pentru tineri şi vârstnici-Petrila”

Obiectivul ”Parc de recreere pentru tineri şi vârstnici-Petrila” a fost intabulat.

Obiectivul nr. 2 al controlului: ”Canalizarea apelor menajere Cimpa”, proiect finanţat în cadrul „Programului dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural”

A. Evaluarea proiectului depus de Primaria oraşului Petrila

Referitor la afirmaţia organului de control că nu am depus inventarul bunurilor aparţinând domeniului public aprobat prin HGR ci inventarul bunurilor aparţinând domeniului public aprobat prin HCL nr.66/1999 vă informăm că în Monitorul Oficial nr.634 BIS din 28.08.2002 Anexa nr.12 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Petrila este tocmai HCL nr.66/1999 pe care Guvernul României şi-a însuşit-o. Oraşul Petrila a depus copia după acel Monitor Oficial nu este vina nimănui că acesta conţine chiar HCL nr.66/1999.

B. Utilizarea fondurilor alocate

a) Regimul juridic al imobilului unde s-a realizat proiectul

Referitor la afirmaţia Organului de control că s-a schimbat amplasamentul staţiei de epurare faţă de cum a fost prevăzut în certificatul de urbanism nr.119/9/7516/21.08.2006 menţionăm următoarele:
Amplasarea staţiei de epurare s-a efectuat de la început pe aceeaşi parcelă de teren doar actele pentru perfectarea schimbului au fost făcute mai târziu. S-au făcut modificări doar la poziţionarea utilajelor, pentru o utilizare mai eficientă a acestora.

i.) Studiu de fezabilitate şi proiectul tehnic
Studiul de fezabilitate nr. A367 a stat la baza elaborării proiectului tehnic şi implicit a fundamentat finanţarea proiectului.

ii.) Autorizaţia de construire
Pentru obiectivul în cauză a fost emisă Autorizaţia de construire nr.32/8/4894/26.04.2007 cu o valabilitate de 12 luni. În această perioadă de valabilitate, este obligatorie începerea lucrărilor, fapt la care ne-am conformat prin Ordinul de începere a lucrărilor din data de 15.09.2007.
La punctul C din autorizaţia de construire este prevăzut:
„C. Durata de execuţie a lucrărilor este de 12  luni/ zile, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor autorizate”.
În consecinţă valabilitatea decurge de la data de 15.09.2007 pe o perioada de 12 luni până la data de 15.09.2008.
În consecinţă afirmaţia organului de control că în perioada 25.04.2008-5.02.2009 nu a fost emisă autorizaţie de construire pentru obiectivul ”Canalizarea apelor menajere Cimpa” este eronată.

c. Sumele efectiv aprobate de Guvernul României, transferate către Primăria oraşului Petrila pentru proiectul: ”Canalizarea apelor menajere Cimpa” sunt:

Hotărârea Guvernului nr.428/09.05.2007, prin care s-a aprobat suma de 357.000 Ron
Hotărârea Guvernului nr.856/01.08.2007, prin care s-a aprobat suma de 119.000 Ron
Hotărârea Guvernului nr.341/26.03.2008, prin care s-a aprobat suma de 238.000 Ron
Hotărârea Guvernului nr.710/02.07.2008, prin care s-a aprobat suma de 190.000 Ron
Hotărârea Guvernului nr.1361/22.10.2008, prin care s-a aprobat suma de 10.000 Ron
Hotărârea Guvernului nr.432/ 08.04.2009, prin care s-a aprobat suma de 1.328.000 Ron
Hotărârea Guvernului nr.1307/04.11.2009, prin care s-a aprobat suma de 17.000 Ron
Hotărârea Guvernului nr.977/20.09.2010, prin care s-a aprobat suma de 1.528.000 Ron
Hotărârea Guvernului nr.192/02.03.2011, prin care s-a aprobat suma de 90.000 Ron
În conformitate cu OGR 7/2006 art.8 alin. 4: ”Valoarea minimă a unui proiect va fi de 40.000 lei (RON), iar valoarea maxima de 4.000.000 lei(RON).”
S-au virat către Primăria oraşului Petrila  suma de 3.877.000 lei care este sub limita prevăzută de Guvernul României. Diferenţa de sumă de la prima cerere de finanţare care a fost de 2.377.301,4 lei până la suma de 3.877.000 lei a fost obţinută pe baza studiului de fezabilitate A 367.

d. Încheierea şi executarea contractului de lucrări

Durata contractului de execuţie a fost stabilită la 48 de luni, în perioada 21.08.2007- 21.08.2011 din următoarele considerente:
l În caietul de sarcini component al documentaţiei de atribuire a fost specificat: »Execuţia lucrărilor se va face etapizat în funcţie de alocarea fondurilor de la bugetul de stat şi bugetul local.» Deci dacă finanţarea era acordată în totalitate în 2007, investiţia era terminată în 12 luni deci în 2008. Finalizarea lucrărilor a depins de ritmul de finanţare.
Potrivit prevederilor art.9 alin.(3) din Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.602/2006, “data limită pentru finalizarea proiectelor selectate este de 18 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prin care se aprobă acordarea contribuţiei financiare de la bugetul de stat”. Ultima hotărâre de acordare a contribuţiei financiare a fost HGR 192/2.03.2011. Dacă calculam 18 luni de la aceasta hotărâre, este depăşită cu mult data contractului. Recepţia la terminarea lucrărilor s-a efectuat în termenul contractului în luna iulie 2011. Ritmul lucrărilor a fost în concordanţă cu ritmul finanţării.

e. Înregistrările cu privire la evidenţa contabilă a executantului lucrărilor

În legătură cu instalaţiile montate în staţia de epurare Cimpa vă informăm că acestea îşi îndeplinesc în totalitate funcţiile pentru care au fost prevăzute în fluxul tehnologic al staţiei de epurare şi sunt instalaţii similare cu cele solicitate prin proiectul tehnic.
Precizăm că aceste instalaţii au fost decontate la preţul din ofertă.
În conformitate cu Referatul proiectantului nr 822/26.07.2011 acesta precizează în mod explicit că: “Lucrările derulate în cadrul acestei investiţii au fost realizate integral cu respectarea prevederilor din proiect (…) inclusive staţie de epurare 1500 ELS.”

f. Stadiul actual al proiectului

Din totalul de 217 obiective de racordat (gospodării, şcoală, cămin cultural etc.) la sistemul de canalizare (au apă potabilă şi cota necesară) s-au racordat 90, deci în procent de 41,47% din total obiective, deci afirmaţia ”canalizarea Cimpa este nefuncţională” nu are suport real.
Primar
Ilie Păducel

Comenteaza

Comenteaza