Ministerul Energiei: “Societatea Complexul Energetic Hunedoara,un obiectiv de primã importantã”

318

Dobânzi de 5 milioane în 9 luni
Asigurarea discontinuitãtii economice
Analizeazã ajutorul de tip SIEG
Panselute în loc de echipamente miniere

Timpul trece în defavoarea Complexului Energetic Hunedoara. Timp de 5 luni societatea energeticã a reusit sã se mentinã pe piata de energie fãrã niciun ajutor de la stat. Mai mult, iesirea din insolventã a agravat si mai mult situatia societãtii. Conducerea Complexului Energetic Hunedoara încearcã sã punã în aplicare anumite planuri, dar are nevoie de ajutorul statului. În acest sens, se vorbeste de accesarea unui ajutor de tip SIEG. Oficialii Ministerului Energiei încã analizeazã posibilitatea de a acorda Complexului Energetic Hunedoara ajutorul.

“Mentionãm faptul cã, urmare a consultãrilor derulate în cursul anului 2016 între ME – Societate – Consiliul Concurentei – Comisia Europeanã – ANRE – Transelectrica, în vederea functionãrii în continuare a douã grupuri energetice (grup 3 din cadrul SE Deva si grup 4 din cadru SE Paroseni), ar fi posibilã accesarea unui ajutor de stat de tip SIEG. Acest ajutor de stat ar trebui acordat pânã la finele anului 2024 când se va finaliza investitia Transelectrica de închidere a inelului de 400 kv si de realizare de noi linii de interconexiune în vederea cresterii nivelului de sigurantã în functionarea CHE Portile de Fier si a cresterii capacitãtii de transfer între România, Serbia si Ungaria”, aratã oficialii Ministerului Energiei.

Ministerul Energiei analizeazã posibilitatea de acordare a ajutorului de tip SIEG. În cazul în care se vor acorda aceste ajutoare de interes general, ministerul subliniazã cã sunt strict pentru termocentrale.

“În prezent, este în curs de realizare, o analizã si o evaluare privind serviciile de interes economic general si de compensare ce pot fi avute în vedere si modul în care sunt îndeplinite conditiile pentru o astfel de mãsurã de compensare, cu respectarea legislatiei de mediu si a procedurilor în materie de ajutoare de stat. Discutiile demarate de Ministerul Energiei cu COM, începând cu anul 2016, pentru atribuirea unui ajutor de stat cãtre CEH sub forma unui SIEG are în vedere acordarea unei compensatii financiare pentru: producerea si livrarea de energie electricã în cadrul grupului nr. 3 Deva si a grupului nr. 4 Paroseni în perioada 2017-2024, în vederea asigurãrii stabilitãtii în functionare a Sistemului Energetic National, producerea si livrarea de energie termicã pentru termoficarea localitãtilor Deva si Petrosani în cadrul grupului nr. 3 Deva si a grupului nr. 4 Paroseni pe o perioadã limitatã, pânã când cele douã localitãti îsi realizeazã surse proprii de termoficare”, mai aratã oficialii Ministerului Energiei.

 1-1

Existã si conditii impuse Complexului Energetic Hunedoara. societatea va trebui sã îsi modernizeze capacitãtile de productie.

“În cazul în care ajutorul de tip SIEG va fi aprobat de COM, acesta va include si o componentã investitionalã necesarã, în principal, pentru: alinierea la cerintele legislatiei europene de mediu pentru cele douã grupuri energetice (desulfurare, denoxare, realizare de instalatii de captare si evacuare a zgurii si cenusii în slam dens), modernizarea unor instalatii din cadrul celor douã unitãti”,  mai aratã documentul.  CEH nu mai are timp la dispozitie. Societatea se confruntã cu mari probleme. Luna viitoare existã riscul ca termocentrala Mintia sã fie închisã pentru cã nu s-a conformat la cerintele de mediu. Pentru ministerul de resort, timpul nu este o problemã.

“Sumele alocate pentru un astfel de ajutor sunt, deocamdatã, în curs de evaluare. Din cele expuse, rezultã faptul cã Ministerul Energiei are în Societatea Complexul Energetic Hunedoara un obiectiv de primã importantã, pentru realizarea cãruia, în lumina celor mai sus prezentate, trebuie identificate alte solutii decât cele de acordare a unor noi ajutoare de stat care, din cauza situatiei celor anterioare, ar deveni incompatibile, solutii care vor avea în vedere o strategie zonalã si regionalã, atât în ceea ce priveste pozitia CEH în siguranta sistemului energetic, cât si în context social. În orice caz, mãsurile de restructurare ale CEH nu au ca scop si tintã disponibilizarea de personal, acestea putând fi o rezultantã colateralã, ci o încercare de repunere în coordonate de eficientã a acestei societãti”,  mai subliniazã oficialii de la minister.

Cum a sprijinit ministerul societatea?

Oficialii Ministerului Energiei cunosc problemele cu care se confruntã Complexul Energetic Hunedoara. Acestia subliniazã cã la nivel guvernamental s-au depus eforturi considerabile pentru salvarea societãtii. “Dupã cum este cunoscut, situatia economico-financiarã a Complexului Energetic Hunedoara, ca de altfel si situatia operationalã a acestui producãtor de energie electricã si termicã, legatã în principal de lipsa acordurilor de mediu pentru functionarea centralelor electrice de la Deva si Paroseni si de scãderea ponderii energiei electrice pe bazã de huilã pe piata energeticã datoritã preturilor de productie necompetitive (în special datoritã costului extrem de ridica al exploatãrii huilei), au reprezentat subiecte extrem de complexe care au stat în atentia Ministerului Energiei. În demersurile întreprinse pentru solutionarea problemelor de retehnologizare a acestui complex energetic s-a avut în vedere acordarea întregului sprijin institutional, inclusiv prin acordarea unor ajutoare de salvare”, aratã ministerul.

 

Ministerul de resort detaliazã toate “ajutoarele” acordate societãtii energetice.

– Prin decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 2648 final, din 20.04.2015, cazul nr. SA. 33475 (2012/C) referitor la tarifele practicate de Hidroelectrica pentru Societatea Termoelectricã SA si Societatea Electrocentrale Deva SA – Decizia (2015) 2648 final, cazul SA. 41318, Comisia a dispus cã România sã recupereze ajutorul incompatibil de la beneficiari. Obligatia de recuperare a ajutoarelor s-a extins la Complexul Energetic Hunedoara, în calitate de succesor în drepturi al societãtii Electrocentrale Deva si al societãtii PEET Termoelectrica SA. Sumele care trebuiau recuperate (3.656.675 lei ajutor acordat societãtii Electrocentrale Deva si 22.619.821 lei ajutor acordat societãtii Termoelectrica, în anii 2010 si 2011) au fost purtãtoare de dobândã la data de la care au fost puse la dispozitia beneficiarilor pânã la recuperarea lor efectivã
– Prin OUG nr. 11/13.05.2015 Guvernul a aprobat acordarea unui împrumut în limita sumei de 40.000 mii lei, din venituri rezultate din privatizare, pe o perioadã de 90 de zile, în vederea rambursãrii ajutorului de stat incompatibil prevãzut în Decizia mai sus mentionatã. În temeiul prevederilor art. 3 din OUG nr. 11/2015, în data de 09.06.2015 a fost semnatã între Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Energiei Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediul de Afaceri si Societatea Complexul Energetic Hunedoara, o conventie de împrumut în limita sumei de 34.785.015,45 lei. Împrumutul a fost acordat pe o perioadã de 90 de zile, din venituri de privatizare. La limita stabilitã pentru rambursarea împrumutului, respectiv 08.09.2015, Societatea a comunicat MFP cã nu dispune de sumele necesare pentru rambursarea împrumutului si a dobânzii aferente acestuia. Precizãm faptul cã, pentru neplata la termen a împrumutului, se calculeazã si o dobândã de întârziere la nivelul dobânzii prevãzute la art. 120, alin (7) din OUG nr. 92/2003, privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare. La 31.12.2016 debitul aferent împrumutului acordat în baza OUG nr. 11/2015 era în sumã de 39.124.741,62 lei
– Ministerul Energiei a initiat în lunã martie 2015, demersuri la nivel national si european pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare destinat CEH care sã asigure necesarul de lichiditãti pentru acoperirea cheltuielilor curente minime de sustinere a activitãtilor pentru o perioadã de 6 luni, cu mentinerea unitãtilor de productie de energie din cadrul companiei în stare de functionare pânã la aprobarea unui plan de restructurare, de cãtre Comisia Europeanã. În baza acestor demersuri, Comisia Europeanã a emis Decizia CE nr. C (2015) 2652 final din 21.04.2015, cazul SA 41318 – România, ajutor de stat individual pentru salvare, care urmã a fi acordat societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA

 

România s-a angajat ca împrumuturile sã se încheie în termen de 6 luni de la data plãtii primei rate cãtre CEH, iar ajutorul a fost limitat la suma necesarã care i-a asigurat functionarea societãtii timp de sase luni.

“Ulterior, în temeiul OUG nr. 22/24.06. 2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA, MFP, MEIMMMA si Societatea Complexul Energetic Hunedoara au semnat conventia de împrumut nr. 542693/ 16.07. 2015, nr. 102824/ 14.07.2015, respectiv nr. DG 5566/1/ 14.07.2015. Împrumutul a fost acordat în transe, din venituri rezultate din privatizare, în limitasumei de 167.000,00 mii lei, pe o perioadã de 6 luni cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare astfel: prima transã, în valoare de 98.476,90 mii lei, a fost acordatã în data de 20.07.2015. Acordarea celei de-a doua transã, în valoare de 68.523,10 mii lei a fost conditionatã de rambursarea de cãtre CEH a împrumutului acordat în baza OUG nr. 11/2015. La data limitã stabilitã pentru rambursarea împrumutului, respectiv 08.09.2015, Societatea a comunicat MFP cã nu dispune de sumele necesare pentru rambursarea împrumutului si a dobânzii aferente acestuia. În aceste conditii, cea de-a doua transã a împrumutului, în valoare de 68.523,10 mii lei nu a mai fost acordatã societãtii”, mai subliniazã ministerul de resort.

1-2

Memorandum pentru cazurile sensibile

În data de 16 iunie 2016, Guvernul a aprobat un memorandum pentru cazurile sensibile. CEH este un caz extrem. “În afara acestor actiuni cu caracter de ajutor de stat, dintre alte demersuri initiate de Ministerul Energiei, pentru solutionarea gravelor probleme cu care se confruntã Societatea mentionãm cel legat de aprobarea în sedinta de Guvern din data de 16.06.2016 a Memorandumului cu tema “Demersurile autoritãtilor române privind cazurile sensibile de ajutor de stat aflate în analiza Comisiei Europene si propunerile de mãsuri pentru solutionarea acestora, în contextual parteneriatului bilateral propus României de Comisia Europeanã” unde, pentru CEH s-a propus identificarea si implementarea unui plan de lichidare pentru CEH si a unor solutii realiste si viabile pentru rezolvarea problemelor energetice si sociale din zonã. În acest sens, în cursul lunii iulie 2016 a fost constituit grupul de lucru interministerial”, mai subliniazã oficialii.

În cadrul grupului de lucru interministerial s-au avut în vedere mai multe posibilitãti pentru Complexul Energetic Hunedoara.

– Identificarea unor solutii pentru continuarea activitãtii grupului 3 de la Mintia si a grupului 4 de la Paroseni
– modalitãti de solutionare a problemelor de mediu modalitatea de “extragere” a activelor viabile – în acest sens, au avut loc mai multe discutii detaliate cu reprezentantii Ministerului Finantelor Publice referitoare la modalitatea de transfer a activelor viabile ale CEH în patrimoniul MFP si al ANAF în cadrul procedurii insolventei
– stabilirea cadrului în care ar urma sã se desfãsoare în continuare activitatea de asigurare a aprovizionãrii cu energie termicã în sistem centralizat în orasele Deva si Petrosani
– Fundamentarea necesitãtii “Serviciilor de interes economic general”
– Modalitatea de asigurare a “discontinuitãtii economice”

Sinteza sedintei de Guvern din 16 iunie 2016 aratã cã “au fost identificate urmãtoarele cazuri “sensibile” de ajutor de stat care se aflã în analiza forului comunitar: Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, Complexul Energetic Hunedoara, Posta Românã, CFR Marfã, CFR Cãlãtori, modificarea legislatiei nationale privind privatizarea. În vederea solutionãrii cât mai eficiente a acestor cazuri problematice de ajutor de stat s-a încheiat un parteneriat constructiv între partea românã si DG Concurentã pentru actiuni concrete cu termene obligatorii care sunt detaliate în prezentul memorandum supus aprobãrii Guvernului”.

1-3

Închiderea minelor

Cum era mai simplu, una din solutiile identificate pentru Complexul Energetic Hunedoara a fost închiderea a douã unitãti miniere. Lupeni si Lonea sunt incluse în programul de închidere.

“În alt plan, în data de 08.09.2016 a fost prenotificatã Comisia Europeanã cu intentia de modificare a ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului (SNIM), aprobatã prin Decizia CE C (2012) 1020 final – ajutor de stat SÃ 33033 România, Compania Nationalã a Huilei. Solicitarea de modificare a Deciziei vizeazã introducerea în programul de închidere a încã douã mine de huilã necompetitite, Lonea si Lupeni, din cadrul CEH si reactualizarea unor elemente din cadrul Planului de închidere si a schemei de ajutor de stat de care beneficiazã SNIM. Comisia Europeanã a autorizat în data de 24 noiembrie 2016 sprijinul în valoare de 447,8 milioane RON acordat de România pentru închiderea unor mine de cãrbune necompetitive. Din evaluarea Comisiei a reiesit, cã în conformitate cu Decizia Consiliului, ajutorul vizeazã facilitarea procesului de închidere, urmând ca un sprijin financiar în valoare de 233,7 milioane RON (aproximativ 52 milioane EUR) sã fie acordat lucrãtorilor care îsi vor pierde locul de muncã ca urmare a închiderii minelor. Ajutorul de stat va fi utilizat pentru întreprinderea mãsurilor necesare de sigurantã în subteran care au legãturã cu închiderea minelor Lonea si Lupeni din cadrul CEH, pentru reabilitarea arealelor minime si pentru recultivarea terenurilor dupã închiderea minelor. Cu restul ajutorului, se vor acoperi pierderile de productie ale minelor pânã la închidere, vor fi finantate salariile compensatorii pentru personalul disponibilizat, programele de reconversie profesionalã destinate fostilor angajati si alte prestatii sociale pentru respectivii lucrãtori”,  mai aratã documentul.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza