Negociere directă organizată de Primăria Petrila în data de 09.02.2018, ora 10

774
de Ziarul Vaii Jiului
  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contactConsiliul Local al Orasului Petrila – Biroul Patrimoniul Domeniului Public si Cadastru – cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.196, județul Hunedoara, tel./fax. 0254/550760, cod fiscal 4375097, e-mail: patrimoniu.petrila@yahoo.com, Persoana de contact – Ing.Mihoc Alexandru.

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul negocierii directe il constituie concesionarea terenului in suprafața de 1178 mp, situat in str. Minei, zona 1 Est, identificat in CF 63441 Petrila, in vederea amenajarii unui spațiu de producție.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentația de atribuire conține informații privind modalitatea de completare a ofertelor și criteriilor de atribuire a contractelor de concesiune.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate vor putea intra în posesia documentației de atribuire a contractelor de concesiune, după achitarea contravalorii acesteia.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuirePrimăria orașului Petrila, str. Republicii, nr. 196, Biroul Patrimoniul Domeniului Public si Cadastru, camera 2. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006Valoarea documentației este 30 lei, se va achita la caseria unității sau prin OP în contul RO 55 TREZ 36821E335000XXXX deschis la Trezoreria Petroșani..

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.02.2018 

  1. Informaţii privind ofertele: oferta se va depune într-un plic sigilat care va cuprinde documentele de eligibilitate și un plic interior care va conține formularul de ofertă.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor09.02.2018 ora 09.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertelePrimăria Petrila cu sediul în orașul Petrila, str. Republicii nr.196, județul Hunedoara.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor09.02.2018 ora 10.00 Primăria Petrila, str. Republicii nr.196, jud. Hunedoara, camera 2.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţeiTribunalul Deva , B-dul 1 Decembrie nr.35, județul Hunedoara, cod poștal 330005, telefon 0254/234755 sau 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro. Termenele pentru sesizarea instanței sunt menționate în documentația de atribuire.
  3. Data transmiterii anunţului de negociere directa către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 26.01.2018.

 

PRIMAR

JURCA VASILE

Comenteaza

Comenteaza