O hotãrâre a Consiliului Local Petrila în privinta atragerii de investitori este declaratã ilegalã de Prefectura Hunedoara

840

Atragerea investitorilor de la Petrila mai asteaptã. Prefectura Hunedoara a constatat cã fiind nelegalã o hotãrâre a Consiliului Local prin care se propune concesionarea unui teren de peste 5000 de mp în vederea construirii unei hale de productie de cãtre un investitor. Prefectura a întors proiectul de hotãrâre si a solicitat revocarea acestuia pentru cã nu a întrunit conditiile legale în momentul adoptãrii.

Au procedat ilegal

Prefectura judetului Hunedoara le-a comunicat reprezentantilor administratiei locale de la Petrila faptul cã adoptarea hotãrârii de consiliu s-a fãcut în mod nelegal.  “Procedând în conformitate cu prevederile art. 19, alin 1, lit. “e” din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicatã cu modificãrile si completãrile ulterioare, la exercitarea controlului legalitãtii asupra hotãrârilor adoptate de Consiliul Local al orasului Petrila în cadrul sedintei extraordinare din data de 03.03.2017, comunicate prin adresa nr. 7639/15.03.2017 si înregistratã la Institutia Prefectului judetului Hunedoara sub numãrul 2765/16.03.2017, am constatat urmãtoarele: Hotãrârea consiliului Local nr. 32/2017 privind aprobarea concesionãrii prin licitatie publicã a unei parcele de teren în suprafatã de 5955 mp evidentiat în CF nr. 63358 Petrila, în vederea construirii unei hale de 3500 mp, rampã de ridicare si parcare pentru activitãti productive a fost apreciatã ca nelegalã, întrucât a fost adoptatã cu încãlcarea normelor legale privind tehnica legislativã. Astfel, nu existã concordantã între titlul hotãrârii si dispozitivul acesteia, respectiv art. 1 din aceasta, prin care se aprobã trecerea terenului în suprafatã de 5955 mp, evidentiat în CF nr. 63358 Petrila, din domeniul public în privat al orasului Petrila. Aceastã trecere trebuie sã fie prealabilã concesionãrii, printr-o hotãrâre distinctã, care sã fie înscrisã în CF la momentul adoptãrii hotãrârii de concesionare”,  aratã informarea Prefecturii Hunedoara. În acest sens, cei de la Prefecturã au solicitat revocarea hotãrârii de consiliu, în caz contrar urmând a fi sesizatã instanta.

“Supunem atentiei si faptul cã în cuprinsul acestei hotãrâri nu se face referire la componenta comisiei de licitatie publicã, prin art. 7 al hotãrârii Primarului orasului Petrila fiind împuternicit doar sã semneze contractul de concesiune ce se va încheia între Orasul  Petrila si câstigãtorul licitatiei, neavând astfel posibilitatea legalã sã dispunã constituirea comisiei de licitatie publicã prin dispozitia sa. Pentru aceste considerente vã solicitãm sã procedati la reanalizarea si revocarea HCL 32/2017, apreciatã ca nelegalã, având posibilitatea adoptãrii unei noi hotãrâri cu respectarea prevederilor legale în materie, în caz contrar vom proceda la sesizarea instantei de contencios administrativ, conform prevederilor art. 3 din Legea 554/2004”, mai aratã comunicarea de la Prefecturã.

Consiliul Local de la Petrila a luat act de informarea Prefecturii si a actionat în consecintã. Hotãrârea a fost revocatã.  “Având în vedere adresa nr. 2765/2017 emisã de cãtre Institutia Prefectului – judetul Hunedoara si înregistratã la Primãria orasului Petrila cu nr. 8879/2017 prin care ni se comunicã obligativitatea reanalizãrii si revocãrii HCL 32/2017 deoarece aceasta a fost apreciatã ca fiind nelegalã, întrucât a fost adoptatã cu încãlcarea normelor legale privind  tehnica legislativã. Date fiind cele prezentate, consider cã este necesarã revocarea HCL nr. 32/2017 privind aprobarea concesionãrii prin licitatie publicã a unei parcele de teren în suprafatã de 5955 mp evidentiat în CF nr. 63358 Petrila în vederea construirii unei hale de 3500 mp, rampã de ridicare si parcare pentru activitãti productive”,  aratã documentul prin care s-a revocat hotãrârea de consiliu.

Proiect aprobat cu cântec

Initial, proiectul de hotãrâre a fost respins de consilierii PNL de la Petrila. Dupã câteva zile, acesta a fost repus pe ordinea de zi a unei sedinte la care consilierii au dat un vot favorabil. Un investitor italian si-a manifestat intentia de a realiza spatii de productie în Petrila. Douã fabrici ar fi urmat a fi realizate, una pentru producerea de componente pentru iluminat si alta de lactate.

“Energy Group Corporation reprezentatã prin Giuseppe Pulitano, în urma analizei, dar mai ales în urma vizitei efectuate în orasul dumneavoastrã si a Vãii Jiului la începutul lunii decembrie am decis urmãtoarele:

  1. Construirea unei societãti de drept juridic român în zona dumneavoastrã producãtoare de componente pentru iluminat, investitie care va fi de 3.500.000 euro si care va avea nevoie de 35 de angajati. Pentru realizarea acestei constructii avem nevoie de o halã de 3.500 mp cu o rampã de ridicare si teren în jurul ei pentru parcare.
  2. Construirea unei societãti de drept juridic român în zona dumneavoastrã care va face productie de lactate si derivatele ei, investitie care va fi de 1.500.000 euro si care va avea nevoie de 25 de angajati. Pentru realizarea acestei constructii avem nevoie de o halã de 1.500 mp sau un teren de 6000 mp. Având în vedere acest lucru, vã rugãm sã ne comunicati modalitãtile de colaborare sau parteneriat posibile cu administratia orasului Petrila în vederea efectuãrii planului de investitie si management”, aratã scrisoarea trimisã de investitorul italian reprezentantilor Primãriei Petrila.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza