Promovare “ CAR Lonea I.F.N. – o instituţie cu tradiţie în estul Văii Jiului ”

585

La împlinirea  unui sfert de veac de activitate a Uniunii Teritoriale a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor Hunedoara, privim retrospectiv şi analizăm evoluţia casei noastre, de la înfiinţarea ei şi până în prezent.

În anul 1955, un grup de oameni inimoşi au pus bazele CAR Lonea care pe atunci se numea CAR I.M. Lonea şi funcţiona sub tutela Sindicatului Întreprinderii Miniere din localitate. De la înfiinţare şi până în anul de cumpănă 1990, activitatea a fost legată strict de întreprinderea minieră, membrii CAR fiind doar angajaţii acesteia, se conducea o evidenţă manual, rudimentară,de către un angajat al întreprinderii minere, iar împrumuturile se acordau doar cu aprobarea sindicatului, cu o programare în prealabil. Din studierea unor documente de arhivă tragem concluzia că timp de mai mulţi ani activitatea CAR nu a fost atractivă pentru muncitorii de la această întreprindere minieră, în 1974 fiind menționați doar 281 de membri, iar ulterior implicarea unui grup de colaboratori obşteşti a determinat creşterea efectivului de membri care în anul 1985 număra 1603 persoane, de la acea dată cu mici oscilaţii rămânând aproximativ constant până în anul 1990.

Odată cu  iesirea de sub tutela sindicatelor, începând cu anul 1990,  când s-a constituit şi Asociaţia Judeţeană a Caselor de Ajutor Reciproc, transformată ulterior în  Uniune,  urmând noile concepte manageriale si recomandările acesteia casa a cunoscut o evolutie pozitivă, dar fiind strâns legată încă de activitatea întreprinderii miniere, care a oferit un mic birou în cadrul compartimentului contabil. La momentul respectiv a intervenit şi modificarea denumirii în CAR E.M. Lonea în urma schimbării titulaturii minei. An de an, rezultatele si eficienţa au început să prindă contur, evolutia casei noastre urmând un trend ascendent. Pentru început s-a renunţat la evidenţa manuală a membrilor şi a întregii activitaţi financiar – gestionare si s-a trecut la informatizarea activității, dotarea treptată cu tehnica de calcul și cu programe specializate.

Ţinând cont de instabilitatea activităţii în sectorul minier, anual scăzând numărul angajaţilor din acest sistem, Consiliul director a încercat, la început cu paşi timizi, să externalizeze activitatea CAR, căutând soluţii pentru atragerea în rândul membrilor şi a persoanelor din alte sectoare economice de pe raza orașului Petrila. Astfel a fost achiziţionat în anul 2004 un sediu în cartierul Lonea, iar în anul 2006 a fost preluată prin fuzine o casă de ajutor reciproc din Oraşul Petrila, sediul acesteia transformându-se în agenţie. Externalizarea activităţii şi preocuparea pentru diversificarea serviciilor şi adaptarea lor la specificul local a determinat în anul 2006 schimbarea denumirii în CAR Lonea IFN , noua denumire fiind consacrată de înscrierea în Registrul de Evidență al Băncii Naţionale a României şi adoptarea titulaturii de Instituţie Financiară Nebancară, subliniind caracterul profesional al activităţii.

Pentru a desfăşura o activitate cu caracter profesional, a fost angajat personal cu normă întreagă, cu pregătire de specialitate, din totalul de 5 salariaţi, trei fiind cu studii superioare economice şi 2 cu studii medii . Consiliul director a fost preocupat permanent de perfecţionarea profesională a salariţilor, anual aceştia participând la cursuri organizate de către UTCAR Hunedoara unde au obţinut calificative foarte bune. Unii dintre salariaţi au participat la cursurile Institutului Bancar Român, obtinând Diploma Bancară sau Certificatul Bancar European, au reprezentat casa la conferinţele anuale  ale  Reţelei Europene de Microfinanţare de la Londra şi Bucureşti .

Aspectul decent al sediului cât si al agenţiilor, monitorizarea si  securizarea acestora, precum  şi conectarea la dispeceratul unei firme de pază si protecţie asigură toate cerințele legislaţiei în vigoare, oferă membrilor o mai mare siguranţă și încredere în înstituţia noastră.

De-a lungul timpului servicile oferite membrilor s-au diversificat, gama de împrumuturi fiind mult mai diversificată astfel încât toți membrii, indiferent de venit și de categoria socială din care fac parte au putut beneficia de serviciile CAR Lonea, un mare succes înregistrând promovarea începând cu anul 2013 a împrumuturilor promoţionale.

În ultimii ani s-a urmărit cu insistență descentralizarea activității, apropierea servicilor de împrumut și economisire de domiciliul membrilor, diversificarea prestațiilor de natură socială acordate membrilor. În cazul acordăii ajutorului de deces acesta s-a extins și pentru soţul s-au soţia membrului CAR în funcție de vechimea avută ca membru, iar pentru sprijinirea tinerilor casa noastră a participat la constituirea fondului pentru acordarea unor burse de studii, gestionat de către UTCAR Hunedoara. Suntem bucuroși că printre beneficiarii burselor se află şi fiul unui membru al CAR Lonea cu o vechime mare si posibilitati modeste,  începând cu anul univeristar 2013-2014.

Profesionalismul, promtitudinea, seriozitatea și responsabilitatea salariaților și colaboratorilor, strategiile aplicate și măsurile manageriale luate au condus la rezultate deosebite. Menținerea unor standarde înalte s-a concretizat prin performanța realizată, edificator fiind faptul că în ultimii ani  C.A.R. Lonea  a obţinut niveluri bune ale indicatorilor de performanţă urmăriţi în sistemul naţional al caselor de ajutor reciproc, din punct de vedere al activelor productive, a rentabilității financiare,a gestionării riscurilor și a menținerii lichididății optime.

Pentru exemplificare vom enumera o parte din indicatorii economici ai anului pe care recent l-am încheiat:

– efectivul de membrii a crescut constant peste previziuni , la sfârșitul anului 2014 numărul acestora fiind de 2036 . În vederea creşterii efectivului de membrii s-au luat o serie de măsuri organizatorice, au fost făcute demersurile necesare în vederea deschiderii unei  noi agenţii  în comuna Vinţu de jos, județul Alba  la solicitarea unor membrii care au încetat activitatea în minerit şi au revenit în localitatea natală .Au fost făcute demersuri pentru schimbarea sediului agenţiei din oraşul Petrila într-un spaţiu mai reprezentativ şi care oferă condiţii mai bune desfăşurării activităţii;

– fondul social al membrilor a înregistrat o evoluţie crescătoare în timp, fiind pricipala sursă de finanţare a împrumuturilor , la acestă creștere contribuind anual şi procentele generoase de bonificare acordate cu mult peste rata inflaţiei. La sfârșitul anului 2014 soldul  fondul social este de peste 6,7 milioane lei;

– numărul de împrumuturi și valoarea acestora diferă de la an la an datorită unor factori economici și sociali. Adoptând decizii manageriale corecte și eficiente, pe fondul scăderii  treptate a dobânzilor nominale la toate tipurile de împrumuturi și promovarea în continuare și a altor tipuri de împrumuturi promoționale, în anul 2014 acest indicator a depăşit aşteptările acordându-se un număr de 2026 de imprumuturi cu o valoare de peste 7,3 milioane lei;

– creşterea valorii împrumuturilor a influenţat pozitiv şi valoarea  activelor  productive care asigură premisele continuităţii în timp a activităţii. Nivelul acestora  se situează la valoarea de 8,8 milioane lei;

-o preocupare permanentă a managementului casei în ultimii ani a fost sporirea capitalului propriu care a ajuns la finele anului trecut la valoarea de 2,3 milioane lei, respectiv peste 530 mii euro.

Trecând în revistă aceste performanțe suntem conștienți că ele se datoresc oamenilor creatori pe de o parte, dar și beneficiari ai Sistemului Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din județul Hunedoara , care la finele anului trecut depășeau în județul nostru cifra de  90.000 persoane.

Director economic.

   Diodiu Dorina

Gazeta de dimineata

Comenteaza

Comenteaza