PETRILEANUL, scriitor

367

„Făcând parte şi subsemnatul din „puterea locală” a oraşului Petrila, în perioada 1996-2004, am luat decizia de a scrie această carte,tocmai pentru ca, locuitorii oraşului nostru, să fie informaţi şi să înţeleagă cât mai bine, cum funcţionează administraţia publică locală.”

Claudiu Mârlogeanu

 ,,PUTEREA LOCALA”

 

PRIMARUL ORAŞULUI PETRILA

Primarul este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu al Consiliului local, pe care îl conduce şi coordonează.Primarul răspunde de buna funcţionare a  administraţiei publice locale şi reprezintă oraşul Petrila în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine,precum şi în justiţie.

Funcţiile şi atribuţiile Primarului:

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu pe care îl conduce şi-l controlează.Primarul reprezintă oraşul Petrila în relaţiile cu autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie. Primarul participă la şedinţele Consiliului Local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii.

 

 

VICEPRIMARUL ORAŞULUI PETRILA

Viceprimarul oraşului Petrila este ales de către Consiliul local, din rândul membrilor săi, în cadrul primei şedinţe de după validarea alegerilor locale, având un mandat pe o durată egală cu cea a mandatului Consiliului local. Viceprimarul este înlocuitorul de drept al primarului şi primul colaborator al acestuia pentru realizarea sarcinilor şi obiectivelor administraţiei publice locale.

Atribuţiile viceprimarului sunt cele delegate de către primar acestuia, în condiţiile legii

Viceprimarul Oraşului Petrila este ales din rândul consilierilor, prin votul secret al majorităţii acestora. Exercită atribuţiile delegate de primar potrivit legislaţiei privind delegarea de atribuţiuni ale Primarului către viceprimarul şi Secretarul Oraşului Petrila.

Atribuţii ale Viceprimarului:

– îndrumă şi supraveghează activitatea poliţiei comunitare, conform angajamentelor contractuale;

– controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare pusă în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

 

 

APARATUL PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL

Aparatul propriu de specialitate al Consiliului local este alcătuit din direcţii, servicii, birouri şi compartimente de specialitate, organizate pe domenii de activitate, potrivit cu specificul şi nevoile locale, în limita mijloacelor financiare disponibile. 

Modul de organizate al aparatului propriu de specialitate al Consiliului local al oraşului Petrila şi atribuţiile compartimentelor şi serviciilor de specialitate sunt următoarele:

Compartimentul Agricol – Cadastru:

Se află în coordonarea şi în subordinea directă a Secretarului Oraşului Petrila, având principalele atribuţii:

– Întocmeşte şi ţine evidenţa registrelor agricole, completate la zi, numai cu aprobarea secretarului;

– Eliberează certificate de producător, adeverinţe, bilete de adeverire a proprietăţii animalelor care rezultă din evidenţele registrului agricol;

– Întocmeşte şi ţine evidenţa terenurilor proprietate de stat urmărind încasarea taxelor prevăzute de lege în acest sens;

 

 

REGULAMENTUL   DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  AL CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI PETRILA

 

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în oraşul Petrila sunt: Consiliul local, ca autoritate deliberativă şi primarul, ca autoritte executivă. Consiliul local şi Primarul funcţionează ca autorităţi autonome ale administraţiei publice locale şi rezolvă problemele publice din localitate, în condiţiile legii.

Mandatul Consiliului local este de 4 ani, care poate fi prelungit prin lege organică, în caz de război sau catastrofă. Consiliul local îşi exercită mandatul în condiţiile legii, de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

În exercitarea mandatului, consilierii sunt în serviciul colectivităţii locale. În calitate de aleşi locali, consilierii, în asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

 

Claudiu Mârlogeanu

Comenteaza

Comenteaza