Primăria Oraşului Petrila organizează licitaţie publică în data de 12.04.2018, ora 11:00

956
de Ziarul Vaii Jiului

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Consiliul Local al Oraşului Petrila – Biroul P.D.P.C. – cu sediul în oraşul Petrila, str. Republicii nr.196, judeţul Hunedoara, telefon/fax. 0254/550760, cod fiscal 4375097, e-mail:
primaria.petrila2008@yahoo.com, persoana de contact – Insp. Mihoc Alexandru Nicolae.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Obiectul licitaţiei îl constituie concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 30 mp, evidenţiată în CF nr. 63713-Petrila situată în str. Parângului, zona CT8, în vederea construiri unui garaj.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se va obţine contra-cost, de la Biroul P.D.P.C. camera 2.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire se va obţine contra-cost, de la sediul Primăriei oraşului Petrila, str. Republicii, nr. 196, Biroul P.D.P.C. camera 2.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Valoarea documentaţiei 10 lei, se va achita la casieria unităţii.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.04.2018, ora 15.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.04.2018, ora 10:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Petrila cu sediul în oraşul Petrila, str. Republicii nr.196, judeţul
Hunedoara, Biroul P.D.P.C. camera 2.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.04.2018, ora 11:00, Primăria
Petrila, str. Republicii nr.196, jud. Hunedoara, Biroul P.D.P.C. camera 2.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Deva, B-dul 1 Decembrie nr.35, judeţul Hunedoara, cod poştal 330005, telefon 0254.234755 sau 0254.211574, fax 0254.216333, e-mail: iniciu@just.ro. Termenele pentru sesizarea instanţei sunt menţionate în documentaţia de atribuire.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19.03.2018.

PRIMAR
JURCA VASILE

Comenteaza

Comenteaza