Raportul insolventei încoloneazã conducerile CEH la DNA

373

„Au dispus, în interes personal, continuarea unei activitãti care ducea, în mod vãdit, persoana juridicã la încetarea de plãti”. Este vorba de membrii consiliului de administratie al Complexului Energetic Hunedoara care sunt acuzati cã au participat voluntar si constient la distrugerea societãtii. Raportul administratorului judiciar aratã cu nume si prenume care sunt principalii vinovati pentru situatia în care se aflã Complexul Energetic Hunedoara în momentul de fatã.

Toti, rãspunzãtori în fata legii

Potrivit administratorului judiciar sunt cumulati o serie de factori au dus la degradarea situatiei economico-financiare a societãtii, însã principalii vinovati sunt membrii Consiliului de Administratie. Membrii Consiliului de administratie ai SOCIETÃTII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA în perioada de la înfiintare pânã la numirea administratorului special, pentru fapta prevãzutã de art.169 al.(1) lit c)” au dispus, în interes personal, continuarea unei activitãti care ducea, în mod vãdit, persoana juridicã la încetarea de plãti”. Bineînteles cã rãspunderea persoanelor în cauzã nu va putea fi angajatã dacã, în organele colegiale de conducere ale persoanei juridice, s-au opus la actele ori la faptele care au contribuit la starea de insolventã sau au lipsit de la luarea deciziilor care au contribuit la starea de insolventã si au fãcut sã se consemneze, ulterior luãrii deciziei, opozitia lor la aceste decizii, dar aceste aspecte vor fi analizate si avute în vedere de cãtre administratorul/lichidatorul judiciar la momentul întocmirii cererii prevãzute de art.169, sau pot fi invocate în apãrare de cãtre cei vizati”, aratã raportul Casei de insolventã GMC Craiova.

Nu mai putin de 17 persoane s-au perindat prin Consiliul de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara si toate vor rãspunde în fata legii. Este vorba de Purcaru Danciulescu Cristinel, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 28 iunie 2013; Luca Alexandru, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 28 iunie 2013; Bobe Angelica, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 28 iunie 2013; Mangu Sorin Iuliu, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 22 mai 2014; Alic Costel, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 14 martie 2013; Andronache Daniel, membru CA în perioada 03 iulie 2013 – 19 iunie 2014;  Demetrescu Ovidiu, membru CA în perioada 03 iulie 2013 – 12 noiembrie 2014; Purcaru Stamin Ion, membru CA în perioada 03 iulie 2013 – 18 ianuarie 2016; Preda Mihaela, membru CA în perioada 03 iulie 2013 – 05 mai 2015, -Popescu Elena, membru CA în perioada 05 februarie 2014 – 08 mai 2015; Untescu Marius, membru CA în perioada 27 noiembrie 2014 – 06 februarie 2015; Blaj Alexandru, membru CA în perioada 06 februarie 2015 – 01 mai 2015;  Ghimpau Aurelian, membru CA în perioada 06 februarie 2015 – 18 ianuarie 2016; Barbu Daniela Angela, membru CA în perioada 18 mai – 28 iulie 2015; Tudorache Iulian Robert, membru CA în perioada 18 mai 2015 – 18 ianuarie 2016; Partenie Negrea Sârbu Nicolae, membru CA în perioada 18 mai – 10 decembrie 2015; Offenberg Iulian, membru CA în perioada 30 septembrie 2015- 18 ianuarie 2016.

Subventie mascatã pentru minerit, dezastru pentru CEH

Potrivit administratorul judiciar, Complexul Energetic Hunedoara a încercat prin modul de functionare, cãrbune – energie, sã mascheze ajutorul de stat, iar astfel, ambele activitãti au ajuns sã fie pe pierdere. Au urmat o serie de actiuni care au adus societatea în pragul falimentului. Angajãri fãrã nicio bazã legalã, achizitii de materiale de la firmele de casã sau salarii foarte mari. Toate aceste aspecte sunt analizate de organele de anchetã.

“SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA a fost conceputã sã functioneze într-o structurã incluzând atât exploatarea cãrbunelui, cât si productia de energie pentru a masca subventionarea în continuare a activitãtii a patru exploatãri miniere sia beneficiat de anumite avantaje ca furnizor de energie, avantaje din care s-au acoperit diferentele de pret cu care se obtinea cãrbunele. Rezultatul a fost cã au pierdut ambele sectoare. Pe aceastã structurã ciudatã s-au grefat si alte nenorociri – aprovizionãri care nu se justificau si la preturi mari fãrã a respecta procedurile de achizitie, salarii mari pentru personal nenecesar, angajãri pe posturi ce nu aveau legãturã cu productia, avantaje materiale si de altã naturã etc.etc, toate acestea fiind cercetate de-a lungul anilor de cãtre corpurile de control ale directorului SOCIETÃTII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, ale ministrului energiei, de cãtre Curtea de Conturi, organe de cercetare penalã, D.N.A”,  mai aratã oficialii casei de insolventã.

Personal angajat fãrã bazã legalã

CRONICA VÃII JIULUI  a arãtat modul în care s-au realizat angajãrile la nivelul Complexului Energetic Hunedoara (vezi: http://cronicavj.ro/wp/?p=45739). Acest aspect este semnalat si de oficialii Casei de Insolventã GMC Craiova.

“Schema de personal a fost supradimensionatã, structura centralã a SOCIETÃTII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA s-a suprapus pe structuri asemãnãtoare existente la nivelul fiecãrei sucursale,fãrã ca acestea din urmã sã fie restructurate si posturile sã fie reduse la nivelul sarcinilor rãmase. S-a ajuns ca serviciile comerciale, juridice, resurse umane, contabilitate etc. sã se regãseascã la toate nivelurile, au apãrut servicii noi – corpul de control al directorului general,consilieri ai directorului general etc.-,astfel încât responsabilitãtile s-au diluat, circuitul decizional s-a mãrit si a devenit ineficient, toate aceste posturi beneficiind de drepturi salariale si alte avantaje negociate prin contractul colectiv de munca mult peste aportul fiecãruia la realizarea veniturilor societãtii”, mai aratã raportul Casei de Insolventã GMC.

Afacerile neprofitabile au roit în jurul CEH

Raportul administratorului mai aratã un aspect semnalat de ceva timp. În jurul Complexului Energetic Hunedoara s-au dezvoltat adevãrate afaceri care nu au fãcut altceva decât sã cãpuseze societatea. (vezi: http://cronicavj.ro/wp/?p=44462)

“S-au fãcut aprovizionãri cu materiale si prestãri de servicii ocolindu-se uneori cãile legale. Toate acestea au fãcut în decursul ultimilor trei ani obiectul a nenumãrate cercetãri ale Corpului de control al directorului SOCIETÃTII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, ale corpului de control al ministrului energiei, ale Curtii de conturi, ale organelor judiciare, ale D.N.A. etc. si foarte probabil fiecare dintre cei vinovati va rãspunde pentru prejudiciile create”, mai aratã raportul.

Cãrbune de la traininguri pentru sexologi

Faptul cã la CEH s-a scris JAFUL se vede si din raportul administratorului judiciar. S-au realizat importuri de cãrbune pãguboase pentru societate, profitabile pentru furnizorii care erau specializati în training sexual. Import de cantitãti nejustificate de cãrbune în timp ce sute de mii de tone de huilã erau pe stoc, zeci de milioane de euro prejudicii si firme internationale cu actionari români au pus cruce pe mineritul din Valea Jiului si unei companii de stat care avea ca strategie “exploatarea zãcãmintelor de huilã sau asigurarea profitabilitãtii societãtii”. Mineritul a fost îngenunchiat de grupurile de interese care au roit în jurul termocentralelor. Indiferent de cum s-a numit, Compania Nationalã a Huilei, Societatea Nationalã a Huilei sau Regia Autonomã a Huilei, partea minierã a fost sabotatã si alungatã de la masa partenerilor. Vesnic s-a spus cã huila din Valea Jiului este scumpã si insuficientã, dar acum, dupã ani de zile, ADEVÃRUL iasã la ivealã. Cãrbunele produs a fost mereu suficient si mult mai ieftin decât cel din import. În doi ani de zile, Termocentrala Mintia a fãcut importuri de sute de mii de tone de cãrbune, încãlcând FLAGRANT legislatia si prevederile consiliului de administratie. Altã datã, conducãtorii termocentralei s-au folosit de legislatie pentru a face jocurile murdare, dar nu de praful cãrbunelui, ci de interesul propriului buzunar. În doi ani importurile de cãrbune cu firme din strãinãtate care, culmea, au actionari români, au prejudiciat bugetul societãtii cu ZECI DE MILIOANE DE EURO. “La mijlocul anului 2011, Hardington LLC trimite Electrocentrale Deva o ofertã pentru vânzarea de cãrbune. Un an mai târziu, Hardington dispare din ecuatie, dar apar alte firme Ungaria. GR-Carbon Kft, Energo-Ru Kft, Psycholucia Kft si Train Hungary Kft. Ele duceau mai departe contractele de dinainte iar valoarea însumatã a lor a fost exact de 6,7 milioane de euro. Prima tranzactie a fost cea cu Psycholucia Kft. Firmã din Ungaria, înregistratã ca SRL non-profit, urma sã livreze cãrbune, pentru 1,7 milioane euro plus TVA. Obiectul de activitate al acestui SRL era consilierea psihologicã pentru angajatii companiilor si organizarea trainingurilor pentru sexologi! Conform informatiilor detinute, la 29.11.2012 s-a încheiat contractul de vânzare-cumpãrare cãrbune energetic pentru livrãri esalonate cu data semnãrii contractului, pânã la 31 martie 2013. La 4.12.2012, prin Hotãrârea CA a CEH nr. 27/04.12.2012 se ia la cunostintã si implicit se aprobã încheierea contractului nr. C 210/29.11.2012 cu Psychologia KFT Budapesta Ungaria. La solicitarea experesã Psychologia KFT Budapesta Ungaria, înregistratã sub nr. 3569/18.12.2012 de extindere a termenului de livrare, se încheie actul aditional nr. 1, la Contractul de vânzare-cumpãrare cãrbune energetic nr. C 210/29.11.2012, prin care se extinde durata de valabilitate a contractului pânã la data de 31.07.2013, fãrã a se percepe penalizãri, pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale de cãtre furnizor si fãrã o analizã prealabilã a stocului de cãrbune aflat în curtea termocentralei Mintia si a graficelor de livrare cãrbune energetic a CNH. Mai exact, furnizorii puteau sã nu mai trimitã niciun gram de cãrbune pentru cã n-ar fi fost penalizati. Aceste aspecte sunt anchetate în prezent de Procurorii Anticoruptie”,  mai aratã raportul Casei de Insolventã GMC Craiova. Administratorul judiciar al CEH a identificat si alte contracte care au fost pãguboase pentru societate.

CCM-ul pãgubos

Nici contractul colectiv de muncã de la nivelul Complexului Energetic Hunedoara nu a fost unul avantajos, subliniazã oficialii Casei de Insolventã GMC Craiova. “În ceea ce priveste cheltuielile cu personalul putem constata cã acestea s-au majorat la nivelul anului 2014, corespunzãtor unei cresteri a numarulului mediu de salariati de la 4037 persoane la finele anului 2013 la 6.672 persoane la finele anului 2014. La sfârsitul anului 2015, numãrul mediu de salariati s-a diminuat, situatie care a determinat si scãderea costurilor cu personalul. Totusi, trebuie sã avem în vedere faptul cã pentru în anii 2013-2014, pentru personalul care trebuia sã beneficieze de diferite facilitati acordate prin CCM, societatea a constituit provizioane care au diminuat rezultatele exercitiilor. De asemenea, în urma negocierii contractului colectiv de munca intrat în vigoare la data de 01.08.2014 s-au cumulat drepturile cuprinse în contractul colectiv de muncã pentru activitatea energeticã si activitatea minierã, acordându-se aceleasi drepturi pentru toti salariatii. Impactul a fost acela de depãsire a bugetului de venituri si cheltuieli programat la nivelul anului 2014 cu cca 11,15%. La nivelul anului 2014 acestea au reprezentat cca 36,08% din totalul cheltuielilor cu personalul, ceea ce reprezintã în termeni nominali suma de 148.278 mii lei. Acelasi trend de depãsire al nivelului programat al cheltuielilor cu salariile s-a înregistrat si la nivelul anului 2015, respectiv cu cca 10,9%. În aceste conditii sporului si indemnizatiile acordate persoanlului au fost de 121.282 mii lei, reprezentând 45% din cheltuielile cu salariile”, se mai aratã în raport. Acesta este motivul pentru care contractul colectiv de muncã de la CEH a fost denuntat, urmând a fi renegociat un altul care sã se încadreze în veniturile societãtii.

Viitorul sumbru

Complexul Energetic Hunedoara poate intra oricând în faliment, iar singura solutie este compensarea datoriilor cãtre buget chiar cu activele societãtii. Statul ar urma sã renunte la 1,2 miliarde de lei, iar minele de cãrbune ar urma sã fie trecute pe noua societate.

“În acest context, urmare si a analizei lunii ianuarie 2016, întrucât în perioada urmãtoare nu exista premize pentru cresterea veniturilor la un nivel care sã poatã sustine actuala structura organizatoricã, pe lângã celelalte mãsuri de reducere a costurilor, CEH-S.A. trebuie sã implementeze un amplu program de restructurare si reorganizare care presupune reorganizarea activitãtii societãtii prin elaborarea si aplicarea unor norme de structura unitare pentru activitatea de energie si activitatea de minerit, care va avea ca efect redimensionarea numãrului de posturi astfel încât sã se asigure functionarea în conditii optime si de sigurantã”, aratã raportul.

Nu este exclusã nici valorificarea unor active ale societãtii. “Concret, un Plan de Reorganizare poate sã prevadã compensarea datoriilor cãtre statul roman prin Ministerul Finantelor Publice prin preluarea în contul crentei a exploatãrilor miniere, în cuantumul rezultat în urma unui raport de evaluare, exploatãri ce se pot constitui apoi ca o societate de închidere a minelor beneficiind de ajutor de stat, cel putin pânã în 2018, aprobarea de cãtre creditori a finalizãrii investitiilor de mediu la Termocentrala de la Paroseni, a cãrei valoare de piatã ar creste astfel si care ar putea fi valorificata în cadrul Planului de Reorganizare. Bineînteles, toate acestea s-ar putea realiza numai dacã CEH va rezista si nu va intra în faliment direct în perioada de observatie, fãrã a mai ajunge la implementarea unui Plan de Reorganizare. Iar aceasta se poate face doar printr-o restructurare masivã a tuturor compartimentelor societãtii, prin reducerea la strictul necesar a tuturor cheltuielilor, atât a celor materiale cât mai ales a celor cu munca vie, acestea din urmã atât prin eliminarea din organigrame a tuturor posturilor inutile si care nu au legãturã cu productia cât si prin ajustarea drasticã a salariilor”, este concluzia administratorului judiciar al CEH.

În cei trei ani de functionare, Complexul Energetic Hunedoara a scris manualul de prãduire a societãtii fãrã ca cineva sã întrerupã aceastã activitate ilegalã si imoralã. Acum, ponoasele le trag muncitorii.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza