S-a instituit taxa de salubrizare

300

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR ORAŞULUI PETRILA

Începând cu anul 2017, conform art.28 alin.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.246/2016, s-a instituit la nivelul oraşului Petrila TAXA DE SALUBRIZARE, după cum urmează:
-pentru persoane fizice: 7 lei/persoană/lună;
-pentru persoane juridice: 80 lei/m.c./deşeu produs.
-pentru deşeurile reziduale: 80 lei/m.c. de deşeu rezidual colectat de la persoanele fizice şi/sau juridice.

Persoanele fizice care locuiesc pe raza oraşului si persoanele juridice care au sediul, punct de lucru sau desfasoara activitati economice in oraşul Petrila sunt obligate la plata taxei de salubrizare stabilita .
Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei de salubrizare in functie de numarul de persoane din fiecare familie sau numarul locatarilor existenti la o anumita adresă.

Proprietarul sau chiriaşul locuintei are obligatia depunerii declaratiei in vederea stabilirii taxei de salubrizare, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresa (membri de familie, rude, chiriasi, flotanti, etc.),până la data de 31.03.2017. In situatia in care contribuabilul- persoană fizică -detine mai multe imobile, va depune o declaratie pentru fiecare imobil cu numarul de persoane care locuiesc in acestea.
Declaraţia de impunere (ce se va pune la dispoziţia cetăţenilor în mod gratuit) se va putea depune atât la sediul Serviciului Impozite şi Taxe Locale din Petrila, strada Minei, bl.33-parter, cât şi la punctele de lucru ale S.C. EDIL SAL PREST S.A. din Petrila, strada Privighetorilor nr.14, respectiv din Lonea de pe strada Ana Colda nr.15.
Modelul declaraţiei de impunere se va putea obţine şi de pe site-ul instituţiei www.orasulpetrila.ro si va putea fi depusă on-line pe adresa de email impozite.taxe@yahoo.com

In cazul nedepunerii declaratiei, obligatia de plată se va stabili din oficiu de catre organele de specialitate pe baza oricaror date si informatii detinute de acestea Nedepunerea declaratiei de impunere, depunerea peste termenul stabilit a declaraţiei de impunere, sau depunerea de declaraţii neconforme cu realitatea de către persoanele fizice, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 70 lei şi 696 lei.
Calculul taxei de salubrizare pentru persoane fizice se face pe baza declaratiei de impunere a acestora. La declaratiile de impunere se vor putea face modificari in timpul anului prin declaratii rectificative , al carei termen de depunere este de 30 de zile de la data modificarii numarului de persoane iniţial.

Cetatenii care probeaza cu documente de tipul: viza de frontiera, viza flotant, acte de incorporare, adeverinte de internare in spitale din alte localitati, etc., din care sa rezulte ca au lipsit din localitate consecutiv cel putin 30 zile dintr-o luna calendaristica, li se va recalcula taxa datorată. În lipsa unor asemenea documente justificative, scăderea unei persoane de la plata taxei de salubrizare se va face prin declaratie pe proprie răspundere ce urmează a fi verificată ulterior.

Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare urmatoarele categorii de persoane fizice:
a)- veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b)- persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
c)-persoanele cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;
d)-copii în vărsta de până la 2(doi) ani
Taxa de salubrizare se datoreaza anual cu termen de plata in 2(două) rate egale, astfel:
– 30 iunie, pentru lunile: ianuarie-iunie;
–30 noiembrie, pentru lunile :iulie-decembrie;

Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine calculul si plata majorarilor de intârziere de 1% pe lună sau fracţiune de lună de întârziere, precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita prevazute de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Persoanele fizice care platesc taxa de salubrizare cu anticipatie, pâna la 31 martie a anului, pentru tot anul in curs, vor beneficia de o bonificatie de 10%.
Persoanele care desfasoara activitati pe baza liberei initiative la nivelul: cabinetelor (medicale, de avocatura), birourilor (notariale, executorilor judecatoresti, de expertiza), precum si asociatiile familiale, datoreaza taxa de salubrizare in cuantumul stabilit pentru persoane fizice, dar şi-n funcţie de numărul de angajaţi permanenţi şi de programul de lucru al fiecăruia în parte.

Aceste categorii de persoane au obligaţia de a depune în fiecare lună o declaraţie de impunere (ce se va pune la dispoziţie în mod gratuit) cu situaţia aferentă lunii anterioare atât la sediul Serviciului Impozite şi Taxe Locale din Petrila, strada Minei, bl.33-parter, cât şi la punctele de lucru ale S.C. EDIL SAL PREST S.A. din Petrila, strada Privighetorilor nr.14, respectiv din Lonea de pe strada Ana Colda nr.15.
Modelul declaraţiei de impunere se va putea obţine şi de pe site-ul instituţiei www.orasulpetrila.ro
Persoanele juridice sunt obligate la plata taxei de salubrizare in functie de cantitatea de deşeuri menajere ce se produce lunar.

Angajaţii din cadrul Compartimentului ce va stabili, urmări şi încasa taxa de salubrizare, vor emite o decizie de impunere cu suma de plată de datorat pentru fiecare lună în parte, reprezentând contravaloarea taxei de salubrizare.
Persoanele juridice vor achita în termen de 15 zile de la primirea deciziei de impunere, taxa de salubrizare stabilită. Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine calculul si plata majorarilor de intârziere de 1% pe lună sau fracţiune de lună de întârziere, precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita prevazute de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare urmatoarele categorii de persoane juridice: Primaria Oraşului Petrila, institutiile bugetare finantate de la bugetul local, asociatiile si fundatiile non profit fara scop lucrativ, cultele religioase recunoscute oficial in România, institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei Cercetarii si Tineretului si organizatiile umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrâni si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii, precum şi organizaţiile ce desfăşoară activităţi de voluntariat.

Taxa de salubrizare se va datora de către persoanele juridice pe perioada desfăşurării activităţii economice. În cazul încetării sub orice formă a desfăşurării activităţii, se va depune o notificare. Compartimentului ce va stabili, urmări şi încasa taxa de salubrizare, de către persoana juridică în acest sens, la care anexează documente justificative. Persoana juridică va înceta să achite taxa de salubrizare cu data de întâi a lunii următoare în care şi-a încetat activitatea.

Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice şi/sau juridice care sunt inchiriate altor persoane fizice sau juridice, obligatia de a declara si achita taxa, revine chiriasului.
Taxa pentru deşeurile reziduale se aplică pentru deşeurile nemenajere rezultate din activităţi de construcţii, demolări, defrişări, curăţenie sau igienizare imobile, etc. şi se colectează la cererea persoanei fizice şi/sau juridice care-l produce, sau din oficiu, dacă deşeul rezidual este depozitat pe domeniul public, după aflarea persoanei care l-a produs.

Situaţia cantităţii de deseu rezidual colectată va fi întocmită de către operatorul economic ce desfăşoară activitatea de colectare a deşeurilor în oraşul Petrila şi va fi confirmată de către persoana care l-a produs. Angajaţii din cadrul Compartimentului ce va stabili, urmări şi încasa taxa de salubrizare, vor emite o decizie de impunere cu suma de plată de datorat pentru fiecare cantitate de deşeu rezidual colectat, conform situaţiei transmise de către operatorul economic.

Persoanele fizice şi/sau juridice vor achita în termen de 15 zile de la primirea deciziei de impunere, taxa de salubrizare stabilită. Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine calculul si plata majorarilor de intârziere de 1% pe lună sau fracţiune de lună de întârziere, precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita prevazute de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
Toate categoriile de taxe de salubrizare se vor putea achita atât la sediul Serviciului Impozite şi Taxe Locale din Petrila, strada Minei, bl.33-parter, cât şi la punctele de lucru ale S.C. EDIL SAL PREST S.A. din Petrila, strada Privighetorilor nr.14, respectiv din Lonea de pe strada Ana Colda nr.15, începând cu data de 09.01.2017

PRIMAR
EC.JURCA VASILE

Comenteaza

Comenteaza