Sindicatele doar de formã la consultãri? Ministerul Energiei vrea închiderea minelor din Valea Jiului, sindicatele luptã sã le schimbe decizia

551

Sindicatele încearcã sã schimbe o decizie a Ministerului Energiei care vizeazã închiderea a douã unitãti miniere din cadrul CEH. Anul trecut, la Ministerul Energiei au avut loc mai multe consultãri cu sindicatele privind strategia pentru Complexul Energetic Hunedoara. Acum oficialii ministerului subliniazã cã sindicatele nu au niciun rol.

Ajutorul de stat acordat Complexului Energetic Hunedoara pentru închiderea minelor sau a pãrtilor neviabile va fi acordat de statul român abia dupã definitivarea planului. Ministerul Energiei aratã modul în care s-a stabilit faptul cã douã unitãti miniere din cadrul CEH sunt neviabile.

“Practic, CEH va putea beneficia de cei 200.000 mii lei destinati închiderii celor douã mine necompetitive de huilã numai dupã aprobarea, prin HG, a modalitãtii concrete de acordare a ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor din cadrul CEH”, aratã un document al Ministerului Energiei.

Sindicatele, fãrã drept de apel

Potrivit ministerului, sindicatele nu au avut nicio putere decizionalã la momentul la care s-a stabilit în cadrul comitetului de coordonare a activitãtii miniere faptul cã douã unitãti miniere din cadrul CEH ar trebui sã îsi înceteze activitatea. “Subliniem faptul cã decizia de închidere a celor douã mine a fost si este o decizie strategicã, asumatã atât de Ministerul Economiei în cadrul politicilor sale, cât si de institutiile statuluiimplicate: Consiliul Concurentei, Ministerul Finantelor Publice, reprezentanta României la Comisia Europeanã, Comisia Interministerialã în domeniul Ajutoarelor de Stat, un acord al sindicatelor nefiind necesar si nici prevãzut de legislatia în materie de ajutor de stat pentru cuprinderea celor douã mine în Programul de închidere a minelor necompetitive”,  mai aratã ministerul. La fiecare dintre întâlnirile de la Bucuresti au fost prezenti si reprezentantii sindicatelor.

Cum s-a ajuns la decizia închiderii a douã mine?

Reprezentantii Ministerului Energiei aratã cum s-a ajuns la concluzia cã douã mine din cadrul CEH sunt neviabile.  “În conformitate cu prevederile memorandului cu tema “Demersurile autoritãtilor române privind cazurile sensibile de ajutor de stat aflate în analiza Comisiei Europene si propunerile de mãsuri pentru solutionarea acestora, în contextul parteriatului bilateral propus României de Comisia Europeanã”, aprobat în sedinta Guvernului din data de 16 iunie 2016, semnat de primul-ministru al României, Dacian Julien Ciolos, care a avut ca subiect si Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA, s-a considerat necesar constituirea unui comitet interministerial  la nivelul Guvernului, în cadrul cãruia sã fie analizatã situatia regiunii Valea Jiului si identificarea posibilitãtilor de combatere a efectelor procesului de restrângere a activitãtii miniere, inclusive prin accesarea de fonduri europene disponibile pentru astfel de situatii”, mai aratã ministerul de resort. S-au avut în vedere mai multe mãsuri pentru aplicarea memorandumului.

1-1

“Constituirea unui comitet interministerial la nivelul Guvernului pentru detalierea pasilor ce urmeazã a fi luati pentru implementarea celor douã scenarii si pentru a putea identifica si avantajele si dezavantajele celor douã scenarii pentru a putea propune ulterior Guvernului un plan de actiuni. Includerea a douã active miniere, considerate neviabile, în programul de închidere în conformitate du prevederile Deciziei 787/2010/UA. Transferul retelelor de termoficare care deservesc municipiul Deva si orasele din Valea Jiului cãtre autoritãtile publice locale. Notificarea unui plan de lichidare pentru CEH, în vederea valorificãrii activelor rãmase. Acest comitet interministerial elaboreazã rapoarte trimestriale cãtre Primul Ministru, în vederea stabilirii unor directii de actiune si implementarea de mãsuri si programe realiste si eficiente care sã faciliteze reorientarea economicã a regiunii înspre domenii de piatã viabile si sustenabile”, mai aratã documentul ministerului.

Încearcã sã schimbe parcursul CEH

Toti factorii de decizie încearcã sã schimbe o decizie luatã anul trecut. În data de 08.09.2016 a fost prenotificatã Comisiei Europene intentia de modificare a ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Nationale de Închideri MineValea Jiului, aprobatã prin decizia CE C(2012) 1020 final – Ajutor de stat SA 33033 România, Compania Nationalã a Huilei SÃ Petrosani. “Solicitarea de modificare a Deciziei vizeazã introducerea în programul de închidere a încã douã mine de huilã necompetitive, Lonea si Lupeni din cadrul CEH si reactualizarea unor elemente din cadrul Planului de închidere si a schemei de ajutor de stat de care beneficiazã SNIM. Comisia Europeanã a autorizat în data de 24 noiembrie 2016 sprijinul în valoare de 447,8 milioane RON acordat de România pentru închiderea unor mine de cãrbune necompetitive. Din evaluarea Comisiei a reiesit, cã în conformitate cu Decizia Consiliului, ajutorul vizeazã facilitarea procesului de închidere, urmând ca un sprijin financiar în valoare totalã de 233,7 milioane RON (aproximativ 52 de milioane de  EUR) sã fie acordat lucrãtorilor care îsi vor pierde locul de muncã ca urmare a închiderii minelor”, mai aratã ministerul.

Raportul comitetului întocmit anul trecut, mai aratã cã „rezervã industrialã, grad de asigurare cu rezerve deschise, productie actualã valorificatã si sustenabilitatea acesteia, calitatea productiei – puterea calorificã, cost  unitar realizat si realizabil,  total personal existent, productivitate fizicã (Gcal /pers. an), grad de mecanizare al productiei existent si de perspectivã, se constatã cã douã unitãti miniere, Livezeni si Vulcan, pot obtine preturi competitive de valorificare a cãrbunelui, în conditiile alocãrii unor sume minime pentru investitii”.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza